National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Подаване на заявление за преизчисляване на пенсия

 1. Цел на услугата

  Подаване по електронен път на sаявление за преизчисляване на пенсия за трудова дейност с придобит осигурителен стаж след пенсиопирането или с придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането , ако е по-благоприятно за лицето.

 2. Правно основание

  Чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и чл. 21, ал. 1-2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

 3. Характеристика

  С подаденото заявление се заявява желание за преизчисляване на пенсия.

 4. Процедура

  1. Компетентен орган

   Съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), което изплаща пенсията или Дирекция "Европейски регламенти и международни договори".

  2. Заявител

   • Физическо лицe;
   • Упълномощено лице.
  3. Начин на подаване на заявлението

   • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
   • в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
  4. Документи

   • Необходими документи:
    • Попълнено заявление – от Интернет-страницата на НОИ → рубрика "За потребителя", раздел "Формуляри" → "Формуляри и образци за пенсии" → "обр. УП-26 Заявление за еднократно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, aл. 1" и "обр. УП-26.1 Заявление за служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 3 от КСО".;
    • В случай на упълномощаване – пълномощно (сканирано).
   • Незадължителни документи

    Изброените по-долу документи могат да се представят в сканиран вид. Същите не са задължителни за представяне към електронното заявление:

    • Документи за осигурителен (трудов) стаж;
    • Документи за осигурителния доход за стажа, придобит след пенсионирането;
   • Изисквания към електронните документи:
    • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
    • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
    • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
    • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
    • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
    • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на всеки от прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
  5. Такса и заплащане на услугата

   Услугата е безплатна.

  6. Получаване на резултата от услугата

   по Интернет - на посочения електронен адрес на заявителя.

  7. Вътрешен ход на услугата

   • След автоматичното завеждане на заявлението, на заявителя на услугата се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер — уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ.
   • С издадения УРИ се удостоверява стартирането на производството по преизчисляване на пенсията;
   • При прието заявление със сканирани документи, служителят от териториалното поделение на НОИ уведомява лицето за представяне на оригинални документи с препоръчано писмо с обратна разписка в 15-дневен срок. Когато в едномесечен срок от датата на уведомяването, а за пенсиите при прилагане на международен договор, по който Република България е страна, в двумесечен срок те не са представени, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване, издава разпореждане въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
  8. Резултат от услугата

   Със съобщението за успешна регистрация стартира пенсионното производство по преизчисляване на пенсия. Последващите действия, в хода на пенсионното производство, са регламентирани с КСО и НПОС.