National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България

 1. Правно основание

  • Чл.67, ал.2 и чл.81, ал.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
 2. Характеристика

  Посочената декларация се изисква от лица, живеещи на територията на други държави. Със същата се удостоверява, че лицето е живо за да продължи изплащането на българската му пенсия. Ако пенсионерът не изпрати посочената декларация, изплащането на пенсията му се спира. Спряната пенсия се възобновява, след получаването на декларацията от датата на спирането.

 3. Процедура

  1. Компетентен орган

   • Съответните териториални поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) или ЦУ на НОИ — Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (Д "ЕРМД"), в зависимост от това кой изплаща пенсията/добавката.
  2. Заявител

   • Физическо лице с адрес в друга държава, получаващо българска пенсия;
  3. Начини за подаване на заявление

   • на гише, в съответното ТП на НОИ;
   • на гише, в ЦУ на НОИ — Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (ЕРМД);
   • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
   • в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
  4. Документи

   • Изисквания към оформяне на документа:
    • декларацията се попълва от право имащото лице;
    • същото се явява лично за заверка на декларацията от официален орган в държавата по местоживеене - осигурителна институция, нотариус, консулска служба или друго длъжностно лице, определено от законодателството на съответната държава.
   • Начини за подаване на електронни документи:
    • Чрез Интернет страницата — www.noi.bg (раздел "Е-Услуги");
    • Чрез официалната електронна поща на ТП на НОИ — по седалище и адрес на управление на осигурителя/предприятието ползвател.
    • Чрез преносими външни носители — дискета (1,44 МВ FDD) или CD/DVD да се изпращат или доставят на адреса на Национален осигурителен институт — 1303, гр.София, бул."Александър Стамболийски" 62-64.

    Когато декларацията се подава през официалната електронна поща — noi@nssi.bg или чрез преносими външни носители, тя трябва да е подписана с електронен подпис от официалния орган в държавата по местоживеене на лицето.

   • Изисквания към електронните документи:
    • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
    • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
    • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
    • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
    • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
    • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на всеки от прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
  5. Такса и заплащане на услугата

   Услугата е безплатна.

  6. Вътрешен ход на услугата

   • След автоматичното завеждане на декларацията на лицето се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер — уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ
   • Обработката на декларацията се извършва по установения ред на НОИ;
   • В случай на установени недостатъци (необходимост от допълнителна информация или липса на заверка от официален орган на декларацията) до автора на заявлението се изпраща съобщение за отстраняването им. В този случай декларацията трябва да бъде попълнена отново с отстранените недостатъци, заверена пред официален орган, след което декларацията се подава отново по описания по-горе ред. При постъпване на декларацията в НОИ се присвоява нов УРИ от деловодната система на НОИ.