National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ИЗПЛАЩАНЕ НА НАСЛЕДСТВЕНИ ПЕНСИИ

 1. Правно основание

  • чл.82, ал. 1 от Кодекс за социално осигуряване
  • чл.34, ал. 1, т. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
 2. Характеристика

  Електронната административна услуга е насочена към физически лица, получаващи наследствени пенсии при условията на чл. 82, ал. 1 от КСО, които се обучават в други държави. С подаването на документ, издаден от съответното учебно заведение, лицата навършили 18-годишна възраст, удостоверяват качеството на учащ с оглед продължаване срока на изплащане на наследствените им пенсии.

 3. Процедура

  1. Компетентен орган

   Централно управление (ЦУ) на НОИ – Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (Д "ЕРМД") или съответното териториално поделение на НОИ (ТП на НОИ), в зависимост от това кой изплаща наследствената пенсия на лицето.

  2. Заявител

   • Физическо лице;
   • Упълномощено лице;
   • Законен представител.
  3. Начини за подаване на заявление

   • на място в приемната на Д „ЕРМД“;
   • на гише, в съответното ТП на НОИ;
   • по поща, чрез лицензиран пощенски оператор;
   • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
   • в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
  4. Документи

   1. Необходими документи:
    • Документ, издаден от учебното заведение в началото на всеки семестър или учебна година, преведен на български език от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за преводи или от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа. Документът в зависимост от страната на произход трябва да бъде оформен в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или с „Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа“. Документи, издадени от едно и също учебно заведение, се изискват оформени по този ред само при първоначалното им подаване;
    • Пълномощно, съдебно решение и др., ако заявлението се подава чрез упълномощено лице, законен представител (настойник) или лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето. Ако пълномощното е издадено в чужбина, същото следва да е заверено с “Apostille” или легализирано по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
   2. Начини за подаване на електронни документи:
    • Чрез Интернет страницата — www.noi.bg (раздел "Е-Услуги");
    • Чрез официалната електронна поща — noi@nssi.bg;
    • Чрез преносими външни носители — дискета (1,44 МВ FDD) или CD/DVD да се изпращат или доставят на адреса на Национален осигурителен институт — 1303, гр.София, бул."Александър Стамболийски" 62-64 или съответните ТП на НОИ в страната.
   3. Изисквания към електронните документи:
    • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
    • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
    • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
    • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
    • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
    • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на всеки от прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
  5. Такса и заплащане на услугата

   Услугата е безплатна.

  6. Вътрешен ход на услугата

   • След автоматичното завеждане на заявлението на заявител се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер — уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и Интернет адрес, чрез които лицето може да проследява изпълнението на услугата;
   • Обработката на заявлението се извършва по установения ред на НОИ;
   • В случай на установени недостатъци (необходимост от допълнителна информация и/или документи) до автора на заявлението се изпраща съобщение за отстраняването им. В този случай заявлението трябва да бъде попълнено отново с отстранените недостатъци, като се посочи УРИ на подаденото вече заявление.
  7. Получаване на резултата от услугата

   • Продължаване на срока за изплащане на наследствената пенсия.