National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава

 1. Правно основание

  • Чл.89 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
 2. Характеристика

  С удостоверение обр. УП-19 лицата доказват при необходимост получения доход от пенсия/и и добавки пред компетентни институции в други държави.

 3. Процедура

  1. Компетентен орган

   Съответните териториални поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) или ЦУ на НОИ, Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (Д "ЕРМД"), в зависимост от това кой изплаща пенсията/ите и добавката/ите.

  2. Заявител

   • Физическо лице, получаващо българска пенсия;
   • Упълномощено лице;
   • Законен представител.
  3. Начини за подаване на заявление

   • на гише, в съответното ТП на НОИ;
   • на гише, в ЦУ на НОИ — Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (ЕРМД);
   • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
   • в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
  4. Документи

   1. Необходими документи:
    • Документ за платена такса;
    • Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване или съответният документ, удостоверяващ законното представителство. Когато посочените документи са изготвени в друга държава, същите следва да са заверени с "Апостил" или легализирани по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
   2. Начини за подаване на електронни документи:
    • Чрез Интернет страницата — www.noi.bg (раздел "Е-Услуги");
    • Чрез официалната електронна поща — noi@nssi.bg;
    • Чрез преносими външни носители — дискета (1,44 МВ FDD) или CD/DVD да се изпращат или доставят на адреса на Национален осигурителен институт — 1303, гр.София, бул."Александър Стамболийски" 62-64.

    Когато документите се подават през официалната електронна поща — noi@nssi.bg или чрез преносими външни носители, те трябва са подписани с електронен подпис от официалния орган в държавата по местоживеене на лицето.

   3. Изисквания към електронните документи:
    • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
    • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
    • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
    • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
    • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
    • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
  5. Такса и заплащане на услугата

   Таксата за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава – обр. УП – 19 е в зависимост от броя на месеците, за които се издава:

   • удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава за период до 12 месеца включително – 6 лв. с ДДС;
   • удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава за повече от 12 месеца – 7,20 лв. с ДДС;
   • удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава за период над 36 месеца – 8,40 лв. с ДДС.

   Заплащането се извършва:

   • на каса в ТП на НОИ, Д "ЕРМД" – 6 лв./ 7,20 лв./ 8,40 лв. с ДДС;
   • с банков превод – 6 лв./ 7,20 лв./ 8,40 лв. с ДДС и банковата такса;
   • с наложен платеж за сметка на получателя – 6 лв./ 7,20 лв./ 8,40 лв. с ДДС и таксата за куриера.

   Таксата се отнася за 1 брой удостоверение. Всяко следващо удостоверени се заплаща отделно.

   Такса за услугата не се заплаща:

   • по искания за удостоверения за доходите на учащи се лица до 26-годишна възраст и на родители на учащи се във връзка с получаване на стипендия или за настаняване в общежитие на Висше учебно заведение;
   • по искания за настаняване в социални домове, независимо от това дали са държавни, общински или частни;
   • спрямо социалните домове и службите/звената за социален патронаж към общините за поисканата от тях и предоставената им информация за размера на доходи и добавки на настанени при тях пенсионери;
   • по издаването на удостоверения на пенсионери за размера на получаваната пенсия с цел получаване на карта за градския транспорт;
   • по искания за размера на пенсията и добавки към нея на бивши служители от системата на Националния осигурителен институт;
   • по писмени искания от съдебни изпълнители за представяне на сведения по дела за издръжка, когато това изрично е посочено в искането.

   За актуална информация, можете да видите страницата "Тарифа на НОИ". За цените и условията на заплащане на избраната услуга вижте т.13 и Забележка от тарифата.

  6. Получаване на резултата от услугата

   • на място в приемна на ТП на НОИ, Д "ЕРМД". Ако съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги, издаването на исканото удостоверение е платена услуга, при получаването на удостоверението следва да се заплати в касата на ТП на НОИ, таксата, определена в тарифата;
   • Чрез пощенски оператор на посочен пощенски адрес в България или в друга държава. Ако съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги, издаването на исканото удостоверение е платена услуга, следва по сметката на съответното ТП на НОИ/ЦУ на НОИ да се заплати таксата, определена в тарифата;
   • от куриер с наложен платеж на посочения адрес в България. Ако съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги, издаването на исканото удостоверение е платена услуга, при получаването на удостоверението следва да се заплати таксата, определена в тарифата и таксата на куриера;
   • по интернет – като документ, подписан с електронен подпис от оторизиран служител на НОИ. Ако съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги, издаването на исканото удостоверение е платена услуга, следва по сметката на съответното ТП на НОИ/ЦУ на НОИ да се внесе таксата, определена в тарифата.
  7. Вътрешен ход на услугата

   • След автоматичното завеждане на заявлението на заявител се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер — уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и Интернет адрес, чрез които лицето може да проследява изпълнението на услугата;
   • Обработката на заявлението се извършва по установения ред на НОИ;
   • В случай на установени недостатъци (необходимост от допълнителна информация и/или документи) до автора на заявлението се изпраща съобщение за отстраняването им. В този случай заявлението трябва да бъде попълнено отново с отстранените недостатъци, като се посочи УРИ на подаденото вече заявление;
  8. Отказ за извършване на услугата

   Не следва да се издава удостоверение обр. УП-19, когато:

   • лицето не е пенсионер;
   • не са попълнени всички задължителни реквизити на заявлението

   Ако са налични обстоятелства, които не позволяват да бъде издадено исканото удостоверение, на лицето се изпраща отговор, че удостоверението не може да бъде издадено, както и мотивите за това.

  9. Резултат от услугата

   Издаване на удостоверение обр. УП-19 за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава.