National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Смяна на адрес на пенсионер

 1. Правно основание

  • Чл.82 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
 2. Характеристика

  С посочената електронна административна услуга лицата, живеещи в чужбина имат възможност да декларират промяна на техния адрес при установяване на местоживеене на територията на България, както и промяната от един адрес на друг на територията на друга държава.

 3. Процедура

  1. Компетентен орган

   Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (Д "ЕРМД").

  2. Заявител

   • Физическо лице със заявен в Национална база данни "Население" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" настоящ адрес в друга държава, получаващо българска пенсия;
   • Упълномощено лице;
   • Законен представител.
  3. Начини за подаване на заявление

   • на гише, в ЦУ на НОИ — Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (ЕРМД);
   • чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на на ЦУ на НОИ;
   • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
   • в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
  4. Документи

   1. Необходими документи:
    • Заявление в сбоводен текст или удостоверение за регистрация по настоящ адрес;
    • Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване или съответният документ, удостоверяващ законното представителство. Когато посочените документи са изготвени в друга държава, същите следва да са заверени с "Апостил" или легализирани по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
   2. Начини за подаване на електронни документи:
    • Чрез Интернет страницата — www.noi.bg (раздел "Е-Услуги");
    • Чрез официалната електронна поща — noi@nssi.bg;
    • Чрез преносими външни носители — дискета (1,44 МВ FDD) или CD/DVD да се изпращат или доставят на адреса на Национален осигурителен институт — 1303, гр.София, бул."Александър Стамболийски" 62-64.

    Когато документите се подават през официалната електронна поща — noi@nssi.bg или чрез преносими външни носители, те трябва са подписани с електронен подпис от официалния орган в държавата по местоживеене на лицето.

   3. Изисквания към електронните документи:
    • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
    • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
    • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
    • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
    • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
    • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
  5. Такса и заплащане на услугата

   Услугата е безплатна.

  6. Вътрешен ход на услугата

   • След автоматичното завеждане на заявлението на заявител се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер — уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и Интернет адрес, чрез които лицето може да проследява изпълнението на услугата;
   • Обработката на заявлението се извършва по установения ред на НОИ;
   • В случай на установени недостатъци (необходимост от допълнителна информация и/или документи) до автора на заявлението се изпраща съобщение за отстраняването им. В този случай заявлението трябва да бъде попълнено отново с отстранените недостатъци, като се посочи УРИ на подаденото вече заявление;
  7. Резултат от услугата

   • Получаване на всички последващи документи на новия адрес;
   • При деклариран настоящ адрес в Национална база данни "Население" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" на територията на България - прехвърляне изплащането на пенсията и пенсионното досие на лицето в териториалното поделение на НОИ, съобразно новия настоящ адрес.