National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Спиране на пенсия/и

 1. Цел на усулугата

  Осигуряване на допълнителна възможност за подаване на заявление за спиране на пенсия/пенсии по електронен път.

 2. Правно основание

  • Чл.95, ал.1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
 3. Характеристика

  С подаденото заявление се заявява желание за спиране на пенсия/и.

 4. Процедура

  1. Компетентен орган

   Съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), което изплаща пенсията или Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" за лица с постоянен адрес в чужбина.

  2. Заявител

   • физическо лице, получаващо пенсия/и;
   • законен представител;
   • упълномощено лице по чл.18 АПК;
   • ръководител на място за лишаване от свобода/задържане под стража;
   • лице по чл.26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).
  3. Начини за подаване на заявление

   • на гише, в ЦУ на НОИ — Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (ЕРМД);
   • чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на на ЦУ на НОИ;
   • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
   • в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
  4. Документи

   1. Необходими документи:
    • Попълнено заявление от Интернет-страницата на НОИ → рубрика "За потребителя", раздел "Формуляри" → "Примерни образци" → "Заявление обр. П-5" или заявление със свободен текст като прикачени файлове - не са задължителни документи;
    • В случай на упълномощаване – пълномощно (сканирано).
     • Когато упълномощеното лице е родител, съпруг/а, дете, адвокат, пълномощното е без нотариална заверка;
     • Когато упълномощеното лице е извън представителството по закон или горепосочения кръг лица, пълномощното е с нотариална заверка на подписа.
    • Сканирано копие на документ удостоверяващ, че лицето е законен представител;
    • Сканирано копие на документ удостоверяващ лице на длъжност ръководител на място за лишаване от свобода/задържане под стража;
    • Сканирано копие на документ удостоверяващ лице по чл. 26 от ЗЗД.
   2. Изисквания към електронните документи:
    • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
    • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
    • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
    • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
    • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
    • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
  5. Такса и заплащане на услугата

   Услугата е безплатна.

  6. Получаване на резултата от услугата

   Разпореждане за спиране на пенсия/пенсии и/или добавка/и към тях:
   • на място в приемна на ТП на НОИ, Д "ЕРМД";
   • чрез лицензиран пощенски оператор на посочения адрес в България или в друга държава;
   • чрез Интернет – на посочения електронен адрес на заявителя, като документ, подписан с електронен подпис от оторизиран служител на НОИ.
  7. Вътрешен ход на услугата

   • След автоматичното завеждане на заявлението на заявител се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер — уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и Интернет адрес, чрез които лицето може да проследява изпълнението на услугата;
   • С издадения УРИ се удостоверява стартирането на производството по спиране на пенсията.
  8. Резултат от услугата

   Със съобщението за успешна регистрация стартира пенсионното производство по спиране на пенсия. Последващите действия, в хода на пенсионното производство, са регламентирани с КСО и НПОС.