National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Изплащане на неполучени суми от пенсия на наследник/ци на починал пенсионер

 1. Правно основание

  • Чл.91, ал.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 2. Характеристика

  С подаденото заявление се заявява желание от наследник/ци за изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер.

  Неполучената пенсия от починал пенсионер се изплаща по следния начин:

  • Всеки от наследниците може да поиска неговата част и тя е възможно да се изплати по различен начин в зависимост от искането им – на един от наследниците да се изплати на адрес чрез пощенска станция, на друг по банкова сметка и т.н. В такива случаи всеки от наследниците подава отделна молба;
  • Всички наследници или някои от тях може да упълномощят един от наследниците или друго лице да получи тяхната част. В този случай упълномощеното лице подава заявление, към което се прилагат съответните пълномощни от наследниците;

  Частта на наследника, който не е подал заявление или не е упълномощил друг да я получи остава неизплатена и при поискване се изплаща по описания по-горе ред.

  Изплащането в чужбина на неполучена пенсия от починал пенсионер е възможно само в държави-членки на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и на Швейцария, както и в държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване - http://www.noi.bg/agreements/icontracts.

 3. Процедура

  1. Компетентен орган

   Съответните териториални поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) или Централно управление (ЦУ) на НОИ - Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (Д "ЕРМД"), в зависимост от това кой е изплащал пенсията.

  2. Заявител

   • Физическо лице - наследник на починало лице;
   • Упълномощено лице.
  3. Начини за подаване на заявление

   • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
   • в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
  4. Документи

   1. Необходими документи:
    • Удостоверение за наследниците на починалия пенсионер. Ако лицето е починало в чужбина - документ, издаден съгласно законодателството на съответната държава, удостоверяващ наследниците на починалото лице и заверен с "Apostille" или легализиран по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;
    • Пълномощно от наследник/ци в случай на упълномощаване. Ако пълномощното е издадено в чужбина, същото следва да е заверено с "Apostille" или легализирано по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;
    • Копие на документ от банката с номера на банковата сметка на титуляра.
   2. Начини за подаване на електронни документи:
    • Чрез Интернет страницата — www.noi.bg (раздел "Е-Услуги");
    • Чрез официалната електронна поща — noi@nssi.bg;
    • Чрез преносими външни носители — дискета (1,44 МВ FDD) или CD/DVD да се изпращат или доставят на адреса на Национален осигурителен институт — 1303, гр.София, бул."Александър Стамболийски" 62-64.

    Когато документите се подават през официалната електронна поща — noi@nssi.bg или чрез преносими външни носители, те трябва са подписани с електронен подпис от официалния орган в държавата по местоживеене на лицето.

   3. Изисквания към електронните документи:
    • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
    • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
    • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
    • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
    • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
    • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
  5. Такса и заплащане на услугата

   Услугата е безплатна.

  6. Вътрешен ход на услугата

   • След автоматичното завеждане на заявлението се изпраща съобщение до автора на заявлението, което съдържа информация за: входящ номер - уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и Интернет адрес, чрез които лицето може да проследява изпълнението на услугата;
   • Обработката на заявлението се извършва по установения ред на НОИ;
   • В случай на установени недостатъци (необходимост от допълнителна информация и/или документи) до автора на заявлението се изпраща съобщение за отстраняването им. В този случай заявлението трябва да бъде попълнено отново с отстранените недостатъци, като се посочи УРИ на подаденото вече заявление.
  7. Отказ за извършване на услугата

   Не следва да се изплаща неполучена пенсия от починал пенсионер когато:

   • починалото лице не е пенсионер;
   • не са попълнени всички задължителни реквизити на заявлението;
   • не са приложени към заявлението необходимите документи;
   • ако починалото лице няма неполучена пенсия – пенсията е получена приживе от самия пенсионер;
   • ако починалото лице е получавало пенсия, отпусната по законодателството на друга държава.
  8. Резултат от услугата

   Изплащане на наследниците неполучена пенсия от починал пенсионер чрез пощенска станция в България, чрез превод по банкова сметка в България или в чужбина, чрез поименен чек в чужбина или чрез посредничеството на осигурителните инситути на съответните държави, когато пенсията на починалото лице е била изплащана по този начин.