National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Подаване на декларация за семейни обстоятелства – обр.УП-5

 1. Правно основание

  • Чл.4, т.5 и чл.14, ал.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
 2. Характеристика

  С представяне на декларацията се декларират обстоятелства, които водят до прекратяване на получаваната пенсия в следните случаи:

  • децата, получаващи наследствена пенсия, ако са осиновени след смъртта на починалия родител;
  • преживелият съпруг/съпруга, получаващ наследствена пенсия или добавка по чл.84 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) от пенсията на починалата съпруга/съпруг, ако е встъпил/а в нов брак след нейната/неговата смърт.
 3. Процедура

  1. Компетентен орган

   Съответните териториални поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) или ЦУ на НОИ — Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (Д "ЕРМД"), в зависимост това кой изплаща пенсията/добавката.

  2. Заявител

   • Физическо лице, получаващо наследствена пенсия или добавка по чл.84 от КСО;
   • Упълномощено лице.
  3. Начини за подаване на заявление

   • на гише, в съответното ТП на НОИ;
   • на гише, в ЦУ на НОИ — Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (ЕРМД);
   • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
   • в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
  4. Документи

   1. Необходими документи:
    • попълнена и подписана декларация обр.УП-5;
    • документ за встъпването в нов брак на съпруга/съпругата или документ за осиновяването на детето/децата. Ако документът за встъпване в брак или осиновяване е издаден в чужбина, същият следва да е заверен с "Apostille" или легализиран по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление №184 на Министерския съвет от 1958 г.;
    • пълномощно, акт за раждане, съдебно решение и др., ако заявлението се подава чрез упълномощено лице, законен представител (настойник) или лице, посочено в чл.26 от Закона за закрила на детето.
   2. Начини за подаване на електронни документи:
    • Чрез Интернет страницата — www.noi.bg (раздел "Е-Услуги");
    • Чрез официалната електронна поща — noi@nssi.bg;
    • Чрез преносими външни носители — дискета (1,44 МВ FDD) или CD/DVD да се изпращат или доставят на адреса на Национален осигурителен институт — 1303, гр.София, бул."Александър Стамболийски" 62-64.
   3. Изисквания към електронните документи:
    • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
    • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
    • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
    • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
    • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
    • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на всеки от прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
  5. Такса и заплащане на услугата

   Услугата е безплатна.

  6. Вътрешен ход на услугата

   • След автоматичното завеждане на заявлението на заявител се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер — уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и Интернет адрес, чрез които лицето може да проследява изпълнението на услугата;
   • Обработката на заявлението се извършва по установения ред на НОИ;
   • В случай на установени недостатъци (необходимост от допълнителна информация и/или документи) до автора на заявлението се изпраща съобщение за отстраняването им. В този случай заявлението трябва да бъде попълнено отново с отстранените недостатъци, като се посочи УРИ на подаденото вече заявление.