National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Удостоверяване на осигурителни периоди от Република България за друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария с преносим документ U1 ("периоди, които се взимат предвид за предоставянето на обезщетеня за безработица")

 1. Правно основание

  • Регламент №883/2004;
  • Регламент №987/2009.
 2. Характеристика

  С преносим документ U1, издаван от Република България, лицата удостоверяват осигурителните си периоди пред институциите на друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, във връзка с преценка правото на парично обезщетение за безработица.

 3. Процедура

  1. Компетентен орган

   Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" при Централно управление на НОИ (Д"ЕРМД").

  2. Заявител

   • Физическо лице;
   • Упълномощено лице.
  3. Начини за подаване на заявление

   • Чрез пощенски оператор;
   • на гише, в съответното ТП на НОИ;
   • на гише, в ЦУ на НОИ — Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (ЕРМД);
   • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
   • в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
  4. Документи

   1. Необходими документи:
    • Документи, удостоверяващи български осигурителен стаж и доход;
    • Документи, удостоверяващи причината за прекратяване на заетостта в Република България;
    • Пълномощно от титуляра за издаване на акт чрез трето лице, в случай на упълномощаване.
   2. Начини за подаване на електронни документи:
    • Чрез Интернет страницата — www.noi.bg (раздел "Е-Услуги");
    • Чрез официалната електронна поща — noi@nssi.bg;
    • Чрез преносими външни носители — дискета (1,44 МВ FDD) или CD/DVD да се изпращат или доставят на адреса на Национален осигурителен институт — 1303, гр.София, бул."Александър Стамболийски" 62-64.
   3. Изисквания към електронните документи:
    • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
    • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
    • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
    • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
    • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
    • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на всеки от прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
  5. Такса и заплащане на услугата

   Услугата е безплатна.

  6. Получаване на резултата от услугата

   • на място, в приемната на Д"ЕРМД";
   • на място, в приемната на съответното ТП на НОИ;
   • на посочения адрес за кореспонденция;
   • на адреса на компетентната институция в другата държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария;
   • по интернет — като документ, подписан с електронен подпис от оторизиран служител на Националния осигурителен институт.
  7. Вътрешен ход на услугата

   • След автоматичното завеждане на заявлението на заявител се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер — уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и Интернет адрес, чрез които лицето може да проследява изпълнението на услугата;
   • Обработката на заявлението се извършва по установения ред на НОИ;
   • В случай на установени недостатъци (необходимост от допълнителна информация и/или документи) до автора на заявлението се изпраща съобщение за отстраняването им. В този случай заявлението трябва да бъде попълнено отново с отстранените недостатъци, като се посочи УРИ на подаденото вече заявление;
   • В случай че лицето не представи документи за български осигурителен стаж и доход, осигурителният стаж и доход ще бъдат удостоверени по данните от Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт.
  8. Отказ за извършване на услугата

   Не следва да се издава преносим документ U1, когато:

   • не са попълнени всички задължителни реквизити на заявлението.

   Ако са налични обстоятелства, които не позволяват да бъде издаден преносим документ U1, на лицето се изпраща отговор, че документът не може да бъде издаден, както и мотивите за това.

  9. Резултат от услугата

   Издаване на преносим документ U1.