National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Подаване на заявление за отпускане на пенсия и/или добавка

 1. Цел на услугата

  Осигуряване на допълнителна възможност за подаване на заявление за отпускане на пенсия и/или добавка по електронен път.

 2. Правно основание

  Чл.1, ал.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

 3. Характеристика

  С подаденото заявление се заявява желание за отпускане на пенсия и/или добавка към нея.

 4. Процедура

  1. Компетентен орган

   Съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), което ще изплаща пенсията (по постоянен или настоящ адрес на заявителя), или Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (за лицата с постоянен адрес в чужбина).

  2. Заявител

   • Физическо лице;
   • Упълномощено лице;
   • Законния представител;
   • Последен осигурител;
   • Осигурителна каса;
   • Ръководител Лице, посочено в чл.26 от Закона за закрила на детето;
   • на мястото за лишаване от свобода, съответно на мястото на задържане под стража – за лице, изтърпяващо наказание "лишаване от свобода" или задържано под стража.
  3. Начин на подаване на заявлението

   • на гише, в съответното ТП на НОИ;
   • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
   • в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
  4. Документи

   • Необходими документи:
    • Попълнено заявление – от Интернет-страницата на НОИ → рубрика "За потребителя", раздел "Формуляри" → "Формуляри и образци за пенсии" → "обр. УП-1", когато за първи път се отпуска пенсия и/или добавка, или заявление със свободен текст, при съществуващо пенсионно досие;
    • В случай на упълномощаване – пълномощно (сканирано).
   • Незадължителни документи

    Изброените по-долу документи могат да се представят в сканиран вид заедно със задължителните документи, в зависимост от вида на заявената пенсия. Същите не са задължителни за представяне към електронното заявление. Според вида на заявената пенсия, при започване на пенсионното производство лицата се уведомяват да представят и следните документи в оригинал:

    • За пенсии, свързани с трудова дейност;
    • Документи за осигурителен (трудов) стаж;
    • Документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането;
    • За пенсия за военна инвалидност на лица, заболели или пострадали през време или по повод на служба в запаса или в резерва - удостоверение от съответното поделение за датата на постъпването и уволнението от служба и за званието на лицето;
    • За пенсия за военна инвалидност за лица, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили - документ от съответното поделение, удостоверяващ обстоятелствата, при които е пострадало лицето;
    • За пенсия за гражданска инвалидност - документ, съставен от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице, удостоверяващ обстоятелствата, при които лицето е загубило работоспособността си поради това, че е заболяло или пострадало при изпълнение на граждански дълг;
    • За пенсия за гражданска инвалидност - документ, съставен от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието на лице, което е загубило работоспособността си поради това, че е заболяло или пострадало случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи;
    • За лична пенсия за инвалидност - медицинска документация от съответната държава, за лицата с постоянен адрес в държава, с която Република България прилага международен договор в областта на социалната сигурност;
    • За отпускане на наследствена пенсия или добавка по чл.84 КСО от наследодател, който не е бил пенсионер - освен документите, необходими за определяне на лична пенсия съобразно вида й, се представят и следните документи:
     • удостоверение за наследници;
     • за деца над 18- до навършването на 26-годишна възраст, ако продължават да учат - удостоверение от съответното учебно заведение;
     • за деца, инвалидизирани до 18-, съответно до 26-годишна възраст по време на обучението или наборната военна служба - експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с всички необходими данни за определяне на правото и срока на пенсията;
     • за преживелите съпрузи, които не са навършили изискващата се възраст и са неработоспособни - експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с данните, необходими за определяне на правото и срока на пенсията;
     • за децата - декларация, че не са осиновени;
     • за преживелите съпрузи - декларация, че не са встъпили в граждански брак;
     • за родителите - декларация, че не получават лична пенсия и не са лишени от родителски права, както и документ, удостоверяващ че са родители - удостоверение за раждане, съдебно решение или удостоверение от общината;
     • за родителите на лица, починали по време на наборна военна служба - документ, издаден или заверен от съответното поделение, удостоверяващ че смъртта е настъпила по време на наборната служба;
    • За добавка по ЗПГРРЛ - документ, доказващ репресия по ЗПГРРЛ.
   • Изисквания към електронните документи:
    • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
    • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
    • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
    • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
    • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
    • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на всеки от прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
  5. Такса и заплащане на услугата

   Услугата е безплатна.

  6. Получаване на резултата от услугата

   по Интернет - на посочения електронен адрес на заявителя.

  7. Вътрешен ход на услугата

   • След автоматичното завеждане на заявлението, на заявителя на услугата се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер — уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ.
   • С издадения УРИ се удостоверява стартирането на производството по отпускане на пенсията и/или добавката;
   • При прието заявление със сканирани документи, служителят от териториалното поделение на НОИ уведомява лицето за представяне на оригинални документи с препоръчано писмо с обратна разписка в 15-дневен срок. Когато в едномесечен срок от датата на уведомяването, а за пенсиите при прилагане на международен договор, по който Република България е страна, в двумесечен срок те не са представени, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване, издава разпореждане въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл.5, ал.4, т.1 от Кодекса за социално осигуряване.
  8. Резултат от услугата

   Със съобщението за успешна регистрация стартира пенсионното производство по отпускане на пенсия и/или добавка. Последващите действия, в хода на пенсионното производство, са регламентирани в КСО и НПОС.