National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Издаване на удостоверение образец УП-20 за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ

 1. Правно основание

  • Чл. 89 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
 2. Характеристика

  С удостоверение обр. УП-20 лицата доказват при необходимост получения доход от пенсия/и и добавки, отпуснати от компетентни институции на Германия, Русия, Украйна и Молдова, когато същите се изплащат чрез посредничеството на НОИ.

 3. Процедура

  1. Компетентен орган

   Централно управление (ЦУ) на НОИ – Дирекция “Европейски регламенти и международни договори” (Д “ЕРМД”)

  2. Заявител

   • Физическо лице
   • Упълномощено лице;
   • Законен представител.
  3. Начини за подаване на заявление

   • на място в приемната на Д „ЕРМД“;
   • на гише, в ТП на НОИ
   • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
   • в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
 4. Документи

  1. Необходими документи:

  • Документ за платена такса
  • Пълномощно, съдебно решение и др., ако заявлението се подава чрез упълномощено лице, законен представител (настойник) или лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето. Ако пълномощното е издадено в чужбина, същото следва да е заверено с “Apostille” или легализирано по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
  1. Начини за подаване на електронни документи:

  • Чрез Интернет страницата — www.noi.bg (раздел "Е-Услуги");
  • Чрез официалната електронна поща — noi@nssi.bg;
  • Чрез преносими външни носители — дискета (1,44 МВ FDD) или CD/DVD да се изпращат или доставят на адреса на Национален осигурителен институт — 1303, гр.София, бул."Александър Стамболийски" 62-64 или съответните ТП на НОИ в страната.
  1. Изисквания към електронните документи:

  • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, .odt), електронна таблица (.xls, .xlsx, .ods), Portable Document Format (.pdf), изображения (.jpg, *.jpeg, *.png, .tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (.eml);
  • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
  • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
  • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
  • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
  • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
 5. Такса и заплащане на услугата

Таксата за издаване на удостоверение обр. УП-20 е в размер на 2,40 лв. с ДДС .

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На каса в Д „ЕРМД“ / ТП на НОИ
 • По банков път с банков превод – 2,40лв. с ДДС и банковата такса.
 • С наложен платеж за сметка на получателя – 2,40 лв. и таксата за куриера

Таксата се отнася за 1 брой удостоверение. Всяко следващо удостоверение се заплаща отделно.

Услугата е безплатна в следните случаи:

 • по искания за удостоверения за доходите на учащи се лица до 26-годишна възраст и на родители на учащи се във връзка с получаване на стипендия или настаняване в общежитие на висше учебно заведение;
 • по искания за настаняване в социални домове, независимо от това дали са държавни, общински или частни;
 • спрямо социалните домове и службите/звената за социален патронаж към общините за поисканата от тях и предоставената им информация за размера на доходи и добавки на настанени при тях пенсионери;
 • по издаването на удостоверения на пенсионери за размера на получаваната пенсия с цел получаване на карта за градския транспорт;
 • по искания за размера на пенсията и добавките към нея на бивши служители от системата на Националния осигурителен институт;
 • по искания за издаване на дубликат на документ за осигурителен стаж по т. 15, буква “б”, когато искането е за нуждите на социалното подпомагане или за други социални услуги;
 • по писмени искания от съдебни изпълнители за представяне на сведения по дела за издръжка, когато това изрично е посочено в искането;
 • по искания за издаване на удостоверения за размера на получаваната пенсия от лица с доход до размера на линията на бедност, когато те са необходими във връзка с подаване на молба за правна помощ по Закона за правната помощ.

За актуална информация, може да видите страницата "Тарифа на НОИ". За цените на посочената услуга вижте т.13, з) и Забележката от Тарифата.

 1. Получаване на резултата от услугата

 • на място в приемна на Д „ЕРМД“/ТП на НОИ. Ако съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги, издаването на исканото удостоверение е платена услуга, следва да се заплати таксата, определена в тарифата;
 • чрез пощенски оператор на посочен пощенски адрес в България или в друга държава. Ако съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги, издаването на исканото удостоверение е платена услуга, следва по сметката на ЦУ на НОИ да се внесе таксата, определена в тарифата;
 • от куриер с наложен платеж на посочения адрес в България. Ако съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги, издаването на исканото удостоверение е платена услуга, при получаването на удостоверението следва да се заплати таксата, определена в тарифата и таксата на куриера;
 • по интернет – като документ, подписан с електронен подпис от оторизиран служител на НОИ. Ако съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги, издаването на исканото удостоверение е платена услуга, следва по сметката на ЦУ на НОИ да се внесе таксата, определена в тарифата.
 1. Вътрешен ход на услугата

 • След автоматичното завеждане на заявлението на заявител се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер — уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и Интернет адрес, чрез които лицето може да проследява изпълнението на услугата;
 • Обработката на заявлението се извършва по установения ред на НОИ;
 • В случай на установени недостатъци (необходимост от допълнителна информация и/или документи) до автора на заявлението се изпраща съобщение за отстраняването им. В този случай заявлението трябва да бъде попълнено отново с отстранените недостатъци, като се посочи УРИ на подаденото вече заявление;
 1. Отказ за извършване на услугата

Не следва да се издава удостоверение обр. УП-20, когато:

 • чуждата пенсия не се изплаща чрез посредничеството на НОИ;
 • не са попълнени всички задължителни реквизити на заявлението. Ако са налични обстоятелства, които не позволяват да бъде издадено исканото удостоверение, на лицето се изпраща отговор, че удостоверението не може да бъде издадено, както и мотивите за това.
 1. Резултат от услугата

Издаване на удостоверение образец УП-20 за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез НОИ