National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Заявяване/промяна на начина на изплащане на пенсията от лице с адрес в друга държава

 1. Правно основание

  Чл.80 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

 2. Характеристика

  Електронната административна услуга е насочена към физически лица с постоянен адрес на територията на държави-членки на ЕС, ЕИП и Швейцария, както и в държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване - http://www.nssi.bg/agreements/icontracts

  В заявление в свободен текст лицата описват начина, по който желаят да им се изплаща пенсията, а именно:

  • чрез превод по банкова сметка в България;
  • чрез превод по банкова сметка в чужбина;
  • чрез изпращане на поименен чек в чужбина;
  • чрез посредничеството на осигурителните институти на България и съответната държава, когато международен договор в областта на социалното осигуряване предвижда изплащане на пенсията по този начин.
 3. Процедура

  1. Компетентен орган

   Централно управление (ЦУ) на НОИ – Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" (Д "ЕРМД").

  2. Заявител

   • физическо лице;
   • упълномощено лице;
   • законен представител.
  3. Начини за подаване на заявление

   • на място в приемната на Д „ЕРМД“;
   • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
   • в Интернет, с въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
  4. Документи

   1. Необходими документи:
    • Заявление в свободен текст с посочен начин на изплащане на пенсията. При избран начин на изплащане на пенсията по банкова сметка или чрез поименен чек на територията на друга държава, пенсионерът следва да посочи и периодът на изплащане на пенсията;
    • Документ, издаден от банковата институция в България или в чужбина с номера на банковата сметка (IBAN и BIC/SWIFT, за държавите които прилагат международен номер на банковата сметка) и името на лицето като единствен титуляр на сметката, когато лицето е избрало посочения начин за изплащане на пенсията;
    • Копие на удостоверение за регистрация по настоящ адрес, издадено от българската общинска администрация, когато едновременно с начина на плащане лицето променя и този адрес. (Промяна на настоящия адрес може да се заявява и чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. В този случай, е достатъчно посоченото обстоятелство само да се упомене в заявлението, без да се прилага документ);
    • Пълномощно, съдебно решение и др., ако заявлението се подава чрез упълномощено лице, законен представител (настойник) или лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето.
   2. Начини за подаване на електронни документи:
    • Чрез Интернет страницата — www.noi.bg (раздел "Е-Услуги");
    • Чрез официалната електронна поща — noi@nssi.bg;
    • Чрез преносими външни носители — дискета (1,44 МВ FDD) или CD/DVD да се изпращат или доставят на адреса на Национален осигурителен институт — 1303, гр.София, бул."Александър Стамболийски" 62-64 или съответните ТП на НОИ в страната.
   3. Изисквания към електронните документи:
    • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
    • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
    • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
    • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
    • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
    • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
  5. Такса и заплащане на услугата

   Услугата е безплатна.

  6. Вътрешен ход на услугата

   • След автоматичното завеждане на заявлението, на подателя се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер — уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и Интернет адрес, чрез които лицето може да проследява изпълнението на услугата;
   • Обработката на заявлението се извършва по установения ред на НОИ;
   • В случай на установени недостатъци (необходимост от допълнителна информация и/или документи) до автора на заявлението се изпраща съобщение за отстраняването им. В този случай заявлението трябва да бъде попълнено отново с отстранените недостатъци, като се посочи УРИ на подаденото вече заявление.
  7. Резултат от услугата

   Изплащане на пенсията по заявения начин.