National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл.54а от КСО

Правно основание

 • Чл.54а, ал.3 от КСО
 • Чл.1, ал.4 (нова) от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения и помощи за безработица (НОИПОБ)

Характеристика

Заявлението представлява Приложение № 1 към чл.1, ал.1 от НОИПОБ.

Административната услуга цели намаляване на административната тежест за лицата, желаещи да получават ПОБ чрез осигуряване на възможност за подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл.54а от КСО по електронен път.

ВАЖНО! В случай, че желаете да използвате настоящата административна услуга, имайте предвид следното:

 1. Насочете заявлението към това ТП на НОИ, с което ще Ви бъде най-удобно да контактувате при евентуална необходимост от представяне на допълнителни документи в оригинал на хартиен носител (например за удостоверяване на осигурителен стаж придобит по законодателството на държава, с която Република България има международен договор в областта на социалното осигуряване);
 2. Съгласно разпоредбата на чл. 54в, ал. 1 от КСО, периодът на изплащане на ПОБ се определя от продължителността на осигурителния стаж след 31.12.2001 г., през който лицата са осигурени за безработица.
 3. Завършените осигурителни периоди в други държави-членки на ЕС/ЕИП, които вече са били зачетени по представени преносими (U1) или структурирани електронни документи (СЕД) във връзка с предишно ПОБ, ще бъдат зачетени служебно при определяне периода на ПОБ.
 4. Всички преносими документи, издадени от компетентни институции на други държави-членки на ЕС/ЕИП, които до момента на подаване на заявлението не са представяни в ТП на НОИ (независимо от обстоятелството дали същите са приложени към подаденото по електронен път заявление) следва задължително да бъдат представени на хартиен носител в оригинал.
 5. При подаване на заявление по електронен път и избран начин за получаване на документи от НОИ също по електронен път, за кореспонденция с Вас ще се използва електронният адрес, който сте посочили в подаденото заявление. На същия ще бъдат изпращани електронни съобщения, съдържащи препратка (линк) с достъп до издадените документи: „Справка за приети, върнати и липсващи документи“ (при получаване на заявлението и за всеки допълнително представен документ), уведомителни писма за отстраняване на нередности (при необходимост), всички разпореждания. Изтеглянето на документите е възможно само чрез Вашия квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление същите се смятат за връчени с изтеглянето им. Когато документите не са изтеглени в 7-дневен срок от изпращането, връчването им става по реда на чл. 5, ал. 3 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

Процедура

 • Компетентен орган

  Съответните териториални поделения (ТП) на НОИ.

 • Заявител

  Безработни лица, желаещи да получават ПОБ.

 • Начини за подаване на заявление

  • в Интернет, с КЕП;
  • в Интернет, с въвеждане на ПИК, издаден от НОИ.
 • Документи

  • Необходими документи:

   • Копие от акта за прекратяване на правоотношението.
  • Изисквания към електронните документи:

   • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
   • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
   • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
   • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
   • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
   • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на всеки от прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
  • Такса и заплащане на услугата

  Услугата е безплатна.

  • Получаване на резултата от услугата

   • Документите, издавани от НОИ във връзка със заявената услуга, се получават по избрания от лицето начин на комуникация:

    1. на гише в ТП на НОИ, в което е подадено заявлението;
    2. чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес за кореспонденция;
    3. по електронен път чрез изпращане на съобщение на посочения електронен адрес, съдържащо информация за изтегляне на документите от базата данни;
  • Вътрешен ход на услугата

   • След автоматичното завеждане на заявлението на заявителя се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер - уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и Интернет адрес, чрез които лицето може да се информира за входираните заявления;
   • Обработката на заявлението се извършва по установения ред на НОИ. Въз основа на подаденото заявление се извършва регистрация на безработното лице в специализираната информационна система на НОИ за отпускане и изплащане на ПОБ. Издава се и се изпраща на лицето "Справка за приети, върнати и липсващи документи", съдържаща номерът на регистрацията. Всички издадени в последствие документи са под номера на извършената регистрация и се изпращат/ връчват на лицето по избрания начин. Лицето може да проследява актуалното състояние на регистрацията си и издадените документи и чрез справочните е-услуги на Интернет страницата на НОИ по ЕГН и ПИК.
   • В случай на установени недостатъци (необходимост от допълнителна информация и/или документи) до заявителя се изпраща съобщение за отстраняването им. В този случай заявлението трябва да бъде попълнено отново с отстранените недостатъци, като се посочи УРИ на подаденото вече заявление.