National Social Security Institute

Information

For more information about accessing services click   here  .

Service Description

Service Provider: Национален осигурителен институт , UIC/BULSTAT 121082521

Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Правно основание

 • Чл.54а, ал.3 от КСО
 • Чл. 1, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения и помощи за безработица (НОИПОБ)

Характеристика

Заявлението представлява приложение към НОИПОБ.

Административната услуга цели намаляване на административната тежест за лицата, желаещи да получават ПОБ чрез осигуряване на възможност за подаване на заявление за отпускане на ПОБ на основание чл. 54а от КСО по електронен път.

ВАЖНО! В случай, че желаете да използвате настоящата административна услуга, имайте предвид следното:

 1. Насочете заявлението към това териториално поделение (ТП) на НОИ, с което ще Ви бъде най-удобно да контактувате при евентуална необходимост от представяне на допълнителни документи;
 2. Съгласно разпоредбата на чл. 54в, ал. 1 от КСО, периодът на изплащане на ПОБ се определя от продължителността на осигурителния стаж след 31.12.2001 г., през който лицата са осигурени за безработица;
 3. Завършените осигурителни периоди в други държави-членки на ЕС/ЕИЗ, които вече са били зачетени по представени преносими документи (U1) или структурирани електронни документи (СЕД) във връзка с предишно ПОБ, ще бъдат зачетени служебно при определяне периода на ПОБ;
 4. Всички преносими документи, издадени от компетентни институции на други държави-членки на ЕС/ЕИЗ, които до момента на подаване на заявлението не са представяни в ТП на НОИ (независимо от обстоятелството дали същите са приложени към подаденото по електронен път заявление) следва задължително да бъдат представени на хартиен носител в оригинал чрез лицензиран пощенски оператор до ТП на НОИ, до което се подава заявлението. Адресите на всички ТП на НОИ са налични на страницата на НОИ в интернет (в падащото меню към бутон за бърз достъп „Контакти“);
 5. При подаване на заявление по електронен път и избран начин за получаване на документи от НОИ също по електронен път, за кореспонденция с Вас ще се използва електронният адрес, който сте посочили в подаденото заявление. На същия ще бъдат изпращани електронни съобщения, съдържащи препратка (линк) с достъп до издадените документи: „Справка за приети, върнати и липсващи документи“ (при получаване на заявлението и за всеки допълнително представен документ), уведомителни писма за отстраняване на нередности (при необходимост), всички разпореждания. Изтеглянето на документите е възможно само от профила Ви в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление документите се смятат за връчени с изтеглянето им.

Процедура

 • Компетентен орган

  Съответните (ТП) на НОИ.

 • Заявител

  Безработни лица, желаещи да получават ПОБ.

 • Начини за подаване на заявление

  • в Интернет, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);
  • в Интернет, с въвеждане на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ.
 • Необходими документи:

  • Копие от акта за прекратяване на правоотношението.
 • Изисквания към електронните документи:

  • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
  • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
  • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
  • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
  • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
  • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на всеки от прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.
 • Такса и заплащане на услугата

  Услугата е безплатна.

 • Получаване на резултата от услугата

Паричното обезщетение за безработица се отпуска, отказва, изменя, спира, възобновява, прекратява и възстановява с разпореждане на длъжностното лице,
на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, или на упълномощено от него длъжностно лице. Длъжностното лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението или от настъпване на съответните обстоятелства.

 • Документите, издавани от НОИ във връзка със заявената услуга (разпореждания, уведомителни писма), се получават по един от следните начини:

  1. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен адрес за кореспонденция.
  2. По електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Паричните обезщетения за безработица се изплащат по декларираните от заявителите лични платежни сметки, обозначени с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водени от доставчици на платежни услуги, лицензирани от Българската народна банка, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната на 15-о число на месеца за предходния месец.

 • Вътрешен ход на услугата

  • След автоматичното завеждане на заявлението на заявителя се изпраща съобщение, което съдържа информация за: входящ номер - уникален регистров идентификатор (УРИ) от деловодната система на НОИ, код за достъп и Интернет адрес, чрез които лицето може да се информира за входираните заявления;
  • Обработката на заявлението се извършва по установения ред на НОИ. Въз основа на подаденото заявление се извършва регистрация на безработното лице в специализираната информационна система на НОИ за отпускане и изплащане на ПОБ. Издава се и се изпраща на лицето "Справка за приети, върнати и липсващи документи", съдържаща номерът на регистрацията. Всички издадени в последствие документи са под номера на извършената регистрация и се връчват на лицето по избрания от него начин. Лицето може да проследява актуалното състояние на регистрацията си и издадените във връзка с поисканото обезщетение документи и чрез справочните е-услуги на Интернет страницата на НОИ по ЕГН и ПИК.
  • В случай на установени недостатъци (необходимост от допълнителна информация и/или документи) до заявителя се изпраща съобщение за отстраняването им. В този случай заявлението трябва да бъде попълнено отново с отстранените недостатъци, като се посочи УРИ на подаденото вече заявление.